Socialdemokraternas valprogram 2022-2026

Socialdemokraternas valprogram innehåller 86 förslag för en trygg, jämlik och hållbar kommun och lägger grunden för en nystart för Norrköping.

Nystart för Norrköping

Spårvagnarna som varit klimatsmarta i mer än 100 år, industrilandskapet med universitetet mitt i stan, omvandlingen av inre hamnen. Skärgården, Kolmårdsskogarna, pappersbruken som ger jobb. Fotbollen, basketen, ridsporten och mycket annan idrott som skapar spänning och sammanhållning. En framstående kulturstad med bredd och spets, där offentlig teater och symfoniorkester stärks av Kulturskolan, museer samt fria musik- och teatergrupper.

Uppräkningen kan fortsätta länge. Det finns många skäl att älska Norrköping, människorna och platsen där vi bor. Byggkranarna som syns runt om i kommunen, i såväl Hageby, Svärtinge som Krokek talar sitt tydliga språk. Norrköping växer i alla riktningar och blir ett hem för allt fler.

Samtidigt är arbetslösheten för hög. Segregationen gör det svårt för människor att komma in i samhället. Vi är också oroade över våldet och de allt grövre brotten. Pandemin har varit hänsynslös. Många har förlorat någon de älskat. De som arbetar inom omsorgen har jobbat länge under hård press. Det allt mer extrema vädret har påmint oss om att vi måste öka takten i klimatomställningen.

Norrköping behöver en nystart. Den nystarten vill vi socialdemokrater leda och ta ansvar för. Vi förstår att de problem som Norrköpingsborna möter varje dag kräver mer än det vi gjort hittills.

I detta valprogram lyfter vi fram våra viktigaste prioriteringar. Målsättningen är känd sedan tidigare. Norrköping ska bli tryggt, jämlikt och hållbart. För att komma dit har vi tagit fram 86 förslag.

För oss socialdemokrater är den röda tråden i all politik att bekämpa orättvisor och minska klyftor. Det kräver ett starkt samhälle där vi hjälps åt. Det är viktigare än marknadsexperiment och skattesänkningar.

Alla elever ska lyckas. En bra skola är bästa vaccinet mot att det går dåligt senare i livet. Därför har skolan högsta prioritet. Det har också märkts genom att allt fler är behöriga till gymnasiet och allt fler går ut gymnasiet med godkända betyg. Nu måste vi hålla fast vid det vi gjort rätt och göra mer av det. En viktig del är ordning, reda och studiero i klassrummet. Lärande och goda resultat ska vara i fokus. Läxhjälp och lovskola ska erbjudas alla elever.

Behöver du stöd ska du få det. En omsorg och sjukvård av hög kvalitet som finns där när den behövs kräver att de som utför den får bra villkor. Vi vill höja grundbemanningen i äldreomsorgen genom att anställa fler under- och sjuksköterskor med rätt kompetens, göra riktade lönesatsningar till undersköterskor, ha fler karriärvägar inom omsorgsyrkena och stärka möjligheterna till delaktighet för personalen.

Utanförskapet ska brytas. Alla ska inkluderas. För den som tar emot bidrag ska det krävas en motprestation, t.ex. språkundervisning eller deltagande i arbetsmarknadsinsatser. Vi behöver också arbeta mer uppsökande för att nå fler. Nya asylsökande ska inte placeras i områden med stort utanförskap. I slutet av mandatperioden ska inget område i Norrköping finnas med på polisens lista över utsatta områden.

Alla som kan jobba ska jobba. De senaste åren har arbetslösheten minskat snabbare i Norrköping än i resten av landet. Den utvecklingen ska förstärkas. Det kräver att kommunen arbetar tillsammans med såväl myndigheter, näringsliv som fackföreningar.

Vi ser redan att många nya jobb kommer inom miljö och klimat.Vi har ett bra utgångsläge såväl geografiskt som med ett innovativt näringsliv och kraftcentrum som universitetet, Visualiseringscentrum och SMHI. Vi ser stora möjligheter till företagsetableringar med omställningsprofil. Det kommer kräva mer fossilfri el som vindkraft och solenergi. Vi lovar jobba hårt. Norrköping ska bli Sveriges mest klimatvänliga kommun.

Alla ska känna sig trygga på Norrköpings gator och torg. Därför vill stärka den kommunala vaktorganisationen och sätta upp kameror där de gör nytta. Vi vill se ett Norrköping fritt från droger. För att nå dit krävs förbättrad missbruksvård, bostad först och stärkt förebyggande arbete i samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Kulturen och idrottsföreningarna ska ha goda möjligheter att ge barn och unga en meningsfull fritid.

För att klara skolan, vården och omsorgen, men också nödvändiga investeringar i vägar, cykelbanor och järnvägar krävs en ansvarsfull ekonomi. Vi behöver använda oss av digitalisering och nya arbetssätt för att nyttja våra resurser på bästa sätt.

Hela Norrköping ska leva. Oavsett var du bor i kommunen ska du ha tillgång till bra utbildning och jobb. Vi vill också se ett ökat bostadsbyggande både i och utanför tätorten. Vi går till val på att söka största möjliga stöd för socialdemokratisk politik.

Alla elever ska lyckas

Skolan ska vara en plats där alla elever, oavsett bakgrund, ska kunna lyckas och ges redskap för att nå sina drömmar. Vilken skola du studerar på eller vilka förutsättningar du har med dig hemifrån får inte vara avgörande. Tyvärr ser verkligheten inte ut så idag, utan dina föräldrars utbildningsnivå är en av många faktorer som avgör hur väl du lyckas i skolan. Därför ska läxhjälp och lovskola erbjudas alla elever.

Skolan ska fokusera på kärnuppdraget, det vill säga undervisning. Norrköping har under de senaste åren genomfört ett framgångsrikt arbete där fokus har legat på just skolans kärnuppdrag, vilket har lett till att skolresultaten blivit bättre, även under pandemin. Det är ett arbete vi måste fortsätta.

Många barn kommer från hem där det talas ett annat modersmål än svenska. För att eleverna ska lära sig svenska är det viktigt att lärarna behärskar språket. Om så behövs, ska de erbjudas utbildning. Elever som behöver ska erbjudas hemspråksundervisning.

Alla elever och all skolpersonal ska känna sig trygga i skolan. Därför får kränkande behandling som mobbning aldrig accepteras. Åtgärder ska vidtas snabbt och skolan ska arbeta förebyggande.

Socialdemokraterna i Norrköping vill

 • Att skolan fokuserar på kärnuppdraget.
 • De som behöver extra stöd ska få det och de som behöver mer utmaningar ska också få det.
 • Att all pedagogisk personal i förskolan och skolan ska kunna svenska.
 • Möjliggöra och finansiera för obehörig skolpersonal att studera hel- eller deltid på betald arbetstid.
 • Att läxhjälp och lovskola erbjuds alla elever.
 • Att skolan ska vara fri från mobbning och annan kränkande behandling.

Främja en likvärdig skola

Det finns områden i Norrköping där utbildningsnivån är relativt låg och för att stötta eleverna i socioekonomiskt utsatta delar ännu mer ska den skolpeng som finns i Norrköping, som tar hänsyn till socioekonomiska förutsättningar, utvecklas.

En annan faktor som är direkt avgörande för likvärdigheten är kompetensen, framförallt lärarnas behörighet, på skolor som ligger i socioekonomiskt utsatta områden. Därför vill vi inrätta ett bonussystem för de lärare och rektorer som tar jobb på skolor med de allra tuffaste utmaningarna.

I Sverige värnar vi skolplikt för att möjliggöra utbildning för alla elever, oavsett bakgrund eller livssituation. Skolan är inte bara en plats för undervisning utan en plats som formar framtidens samhällsmedborgare och lär ut grundläggande värderingar. Föräldrar ska inte få äventyra barnens rätt till utbildning. Därför bör kommunen tillämpa möjligheten att utfärda vitesbelopp om föräldrar medvetet håller sina barn hemma från skolan.

Alla elever ska kunna känna trygghet och framtidstro. Ordning, reda och studiero ska vara en självklarhet. Det ska vara så lätt som möjligt att ta till sig undervisningen. Alla ska vara del av en  klass, men för elever i behov av särskilt stöd ska det finnas möjlighet att delta i särskilda undervisningsgrupper.

Socialdemokraterna i Norrköping vill

 • Att skolans kompensatoriska uppdrag förtydligas.
 • Inrätta bonussystem för de lärare och rektorer som väljer att arbeta i socioekonomiskt utsatta områden och på skolor med de allra tuffaste utmaningarna.
 • Att möjligheten att utfärda vitesbelopp om föräldrar bryter mot skolplikten tillämpas.
 • Att det startas särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd.

Elever redo för arbetsmarknaden

Norrköping står inför stora infrastruktursatsningar, som den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken, de närmsta åren. De kommer att kräva arbetskraft och kompetens. Vi ska inte förlita oss på extern arbetskraft utan rusta upp vår egen arbetskraft. Därför ska kommunen långsiktigt satsa på utbildningar till yrken som det finns ett stort behov av.

Mångas första kontakt med arbetsmarknaden sker via sommarjobb. Det ger ungdomar möjlighet att tjäna egna pengar och sysselsätta sig under sommaren. Därför vill vi erbjuda sommarjobb med kollektivavtal till alla elever i gymnasiet.

Norrköping ska vara en attraktiv etableringsort och många större företag som har utländsk arbetskraft önskar en engelskspråkig gymnasieskola. Om behovet uppstår är vi beredda att erbjuda en offentligt driven gymnasieskola som enbart är engelsktalande.

Skolan ska vara öppen för det omgivande samhället. Det ska t.ex. ges möjlighet för politiska ungdomsförbund att berätta om sin politik, för försvaret att informera om värnplikten och arbetsmarknadens parter att berätta om sitt arbete.

Kulturskolan i Norrköping ger alla barn och ungdomar, oavsett var man bor, chans att utveckla sin kreativitet inom musik, drama och konst. Kulturskolans arbete är grunden för att vi framöver har ett rikt kulturliv som gör Norrköping attraktivt att leva i och attraktivt att besöka. Därför ska vi värna och utveckla Kulturskolan.

Socialdemokraterna i Norrköping vill

 • Att kommunen ska satsa på skolor och utbildningar som kan ge jobb.
 • Erbjuda sommarjobb med kollektivavtal till alla elever i gymnasiet.
 • Vid behov erbjuda en offentligt driven gymnasieskola som enbart är engelsktalande.
 • Värna indIviduellt utformade program för personer långt ifrån arbetsmarknaden, framförallt personer med funktionsnedsättning i samverkan med ideella sektorn.
 • Ha skola nära kopplad till arbetsmarknaden.
 • Att skolan är öppen för det omgivande samhället.
 • Värna och utveckla Kulturskolan.

Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan

Vi vill hitta ett sätt att värna friheten att välja skola och samtidigt arbeta för en likvärdig skola utan segregation. Därför vill vi i kommunen erbjuda alla friskolor i grundskolan att ingå i en gemensam antagning med samma regler som gäller för de kommunala skolorna. Dessutom ska närhetsprincipen gälla alla skolor i kommunen.

Skolan är inte bara en plats för undervisning utan även en plats där elever från tidig ålder får lära sig att respektera varandra med olika bakgrunder, åsikter och religiösa övertygelser. Därför värnar vi skolor där det finns en mångfald av elever och vill se ett förbud av religiösa friskolor.

Socialdemokraterna i Norrköping vill

 • Stoppa vinstjakten i skolan.
 • Att friskolan ska vara ett komplement till kommunala skolor då kommunen inte kan erbjuda den utbildningen.
 • Erbjuda alla friskolor i grundskolan att ingå i en gemensam antagning med samma regler som gäller för de kommunala skolorna.
 • Arbeta för att närhetsprincipen ska gälla alla skolor i kommunen.
 • Välkomna ett nationellt förbud av religiösa friskolor.

Gör rätt från början

Förskolan är central för att skapa en bra grund att stå på vad gäller språk, trygghet och kreativitet. Lärandet börjar i förskolan. De allra flesta barn i Sverige går i förskolan vilket gör det möjligt att tidigt se barn som inte mår bra eller är i behov av särskilt stöd. De som inte går i förskola får ofta en längre startsträcka i förhållande till sina jämnåriga kompisar. Det finns många barn i vår kommun som skulle behöva börja på förskolan för att på så sätt hitta språket och lärandet.

Socialdemokraterna i Norrköping vill

 • Arbeta för att införa allmän förskola från två års ålder med ett automatiskt erbjudande om förskoleplats, med möjlighet att tacka nej.
 • Att fler barnskötare och förskollärare ska utbildas och anställas, bland annat genom möjlighet att vidareutbilda sig med lön samtidigt som man kvarstår i anställningen.
 • Utöka tiden för barn till föräldralediga och arbetslösa från dagens 15 timmar till 30 timmar.
 • Att barnomsorg på kvällar, nätter och helger ska finnas för dem som behöver.

Behöver du stöd ska du få det 

Hälsan är ojämlik i Norrköping. Det spelar roll om du bor i Lindö eller i Hageby. Så ska det inte vara. Skillnader i hälsa kan till exempel bero på om du har ett arbete att gå till, hur ditt boende ser ut, vilken utbildningsnivå du har, om du röker och vad du äter. För oss socialdemokrater måste alltid människors livsvillkor vara i fokus och att dessa ska utjämnas för att nå en jämlik hälsa i befolkningen. 

För att alla ska få lika möjlighet till en god hälsa behöver en rad förebyggande åtgärder genomföras. Det behövs både generella insatser som gäller alla blandat med punktinsatser där skillnader i hälsa är som störst. Vi vill införa familjecentraler i strategiskt valda stadsdelar i Norrköping. Familjecentraler är ett bra sätt att fånga upp familjer tidigt och där närhet till både kommunens och regionens verksamheter finns. Det är också en bra arena för föräldrar att byta erfarenheter med varandra. 

Den psykiska ohälsan ökar i alla åldersgrupper. Vårt svar är tydligt, behöver du stöd ska du få det. För att lyckas med detta behöver det finnas en god samverkan mellan bland annat skolan och vården. På varje skola ska det finnas ett aktivt elevhälsoteam som särskilt ska rikta in sig på psykisk ohälsa. 

Socialdemokraterna i Norrköping vill

 • Inrätta fler familjecentraler och öka samordningen med regionen.
 • Att det på varje skola ska finnas ett aktivt elevhälsoteam som särskilt ska rikta in sig på psykisk ohälsa.
 • Att elevhälsan ska genomföra kontinuerliga hälsosamtal för att upptäcka dåligt mående bland unga.

Gör det tryggt att åldras

I Norrköping ska det vara tryggt att åldras. Äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet och god kontinuitet. Som vårdbehövande äldre och anhörig ska du känna igen personalen som tar hand om dig. För att lyckas med detta behöver vi höja grundbemanningen genom att anställa fler under- och sjuksköterskor. Villkoren för personalen inom äldreomsorgen måste också bli bättre. 

Undersköterskor ska få ägna sin tid till det man är bäst på, nämligen omvårdnad. Därför vill vi anställa servicepersonal, som kan avlasta omsorgspersonalen vid exempelvis mathantering och städning. Då undersköterskornas löner ligger efter i jämförelse med andra grupper så vill vi under mandatperioden göra en riktad lönesatsning på den gruppen.

Språk är en nödvändig nyckel för kommunikation. Därför vill vi matcha medarbetare med språkkompetens med omsorgstagarnas behov. Vi vill fortsätta att utveckla arbetet med språktester i svenska för personal i kommunen. Arbetsgivarna ska erbjuda befintlig personal med otillräckliga språkkunskaper utbildning och språkutveckling i svenska språket parallellt med anställningen. 

På våra särskilda boenden ska det finnas meningsfulla aktiviteter. Ingen människa ska behöva hamna mellan stolarna. Insatser för att bryta social isolering och den ofrivilliga ensamheten är viktiga delar för att öka den psykiska hälsan bland våra äldre.

Kommunens träffpunkter är viktiga. Att möta andra i samma livssituation ger mening i vardagen och bidrar till många sociala kontakter. Genom samverkan med föreningslivet, t.ex. PRO, ska det bli ännu fler mötesplatser för äldre. 

Vi ser positivt på privata utförare, men vill värna kvaliteten för omsorgstagarna och hitta en modell som är långsiktigt hållbar. Därför vill vi avskaffa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten i Norrköpings kommun.

Socialdemokraterna i Norrköping vill

Öka grundbemanningen i äldreomsorgen. Fler under- och sjuksköterskor, men också servicepersonal ska anställas.  

 • Göra riktade lönesatsningar till undersköterskor.
 • Ha fler karriärvägar inom omsorgsyrkena.
 • Säkerställa att medarbetarna kan tillräckligt bra svenska, genom utbildning och språktester.
 • Ha kommunala träffpunkter för äldre med hög kvalitet och ökad tillgänglighet.
 • Avskaffa LOVen inom hemtjänsten.
 • Utveckla samverkan mellan kommunen och andra myndigheter för att stödja människor i svåra situationer.

Utanförskapet ska brytas – alla ska inkluderas

Norrköping går att förändra. Vi har organiserad brottslighet, svart arbetsmarknad, svart bostadsmarknad och har haft en stor migration. Vi har varit naiva och tagit det starka Norrköping för givet. Vi har däremot också goda exempel på när samhället samverkar och lyckas bryta den organiserade brottsligheten på arbetsmarknaden.

Kommunen och andra myndigheter som exempelvis Skatteverket, Polisen och Arbetsmiljö-verket utför tillsammans riktade insatser, där misstanke om brott finns. Tack vare denna samverkan är svartklubbar nästintill obefintliga i Norrköping. Vi vill se mer av sådan samverkan för att knäcka organiserad brottslighet och välfärdsfusk.

Fri arbetskraftsinvandring, fri bosättning och friskolereformen leder till ökade klyftor, fattigdom och kriminalitet. Vi får inte glömma bort hur viktigt det är med bra skola, bra omsorg och bra bostadsområden.

Vi ska bygga ett gemensamt Norrköping där ingen kan eller tvingas stå utanför. Vi ska ha ett fokus under mandatperioden på utanförskapsområden. Göra ett samlat krafttag för att motverka utanförskap genom en skola med ordning och reda, öka tryggheten, skapa trivsamma boendemiljöer, höja utbildningsnivån och få fler i jobb.

Människor som kräver sin rätt ska också utföra sin plikt. Vid bidrag ska det ställas krav på att människor deltar i språkundervisning eller arbetsmarknadsinsatser för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden. Vi behöver nå ut till fler människor som lever i utanförskapsområden och som står långt ifrån arbetsmarknaden genom aktivt uppsökande arbete för att motivera fler att ta sig ur bidragsberoende.

En stark allmännytta som erbjuder olika sorters boende och en stark hyresgäströrelse som kan driva sina medlemmars intressen ska värnas. Vi vill att det byggs fler billiga hyresrätter. För att minska segregationen ska de vara utspridda i hela kommunen. Detta ska vara något helt annat än så kallad social housing. Allt som byggs ska vara av god kvalitet.

Kommunen har redan initierat ett arbete med att se över oriktiga boendeförhållanden genom samverkan med Folkbokföringen. Syftet är att identifiera trångboddhet och välfärdsfusk i kommunen. Vi vill fullfölja det arbetet.

Vi socialdemokrater vet att det finns strukturer i samhället som gör det svårare för vissa grupper att lyckas än andra. För att i ett tidigt skede fånga upp unga i socioekonomiskt utsatta områden behöver vi arbeta mer uppsökande för att tidigt identifiera och bryta destruktiva mönster. Här krävs samverkan mellan skola, polis, fritidsverksamhet och socialtjänst, men också med föreningslivet.

Socialdemokraterna i Norrköping vill

 • Kräva motprestation vid  bidrag, t.ex. språkundervisning eller deltagande i arbetsmarknadsinsatser, som inte underminerar den svenska modellen med  kollektivavtal.
 • Utöka program där arbete och praktik kombineras med språkundervisning.
 • Att inga asylsökande placeras i utanförskapsområden.
 • Ha mer av förebyggande insatser för barn och unga i utanförskapsområden.
 • Tidigt sätta in insatser när barn far illa eller uppvisar destruktivt beteende.
 • Att myndigheter ska vara närvarande i utanförskapsområden.
 • Att Hyresbostäder ska bygga fler billiga hyresrätter, både i och utanför tätorten.
 • Utöka samverkan mellan kommunen, andra myndigheter och fackförbund för att stävja missbruk och välfärdsfusk.
 • Arbeta uppsökande kring arbetsmarknadsinsatser i utanförskapsområden.
 • Arbeta aktivt för att få fler långtidsarbetslösa kvinnor i utanförskapsområden i arbete eller annan sysselsättning.
 • Att inget av Norrköpings områden ska finns med på polisens lista över utsatta områden.

Alla som kan jobba ska jobba

Många nya arbeten skapas hela tiden, så många att näringslivet känner oro för den kompetensbrist som råder. Denna brist på vissa kompetenser gäller även kommunens behov av anställda. Samtidigt är allt för många arbetslösa.

Genom särskilda utbildningsinsatser som tar vara på företagens behov och samtidigt skapa framtidshopp hos Norrköpingsborna så kan vi lösa en del av behovet på arbetskraft. Framgångsfaktorn kommer vara att matcha individer mot dagens och morgondagens arbete.

Genom att skapa branschråd mellan näringslivet, kommunen, skolan och fackföreningar så kommer bilden av framtida kompetens att tydliggöras på ett bättre sätt och vi kan då utforma de insatser som behövs. 

Att införa lärlingssystem eller liknande inom kommunens verksamheter skulle bidra till att fler får upp ögonen för yrken som finns inom det offentliga.

Alla som kan jobba ska jobba. Det är en förutsättning för en välfärd av hög kvalitet, ökad jämlikhet, förbättrad folkhälsa och ett samhälle som håller ihop. För den som står långt från arbetsmarknaden behövs en sammanhållen kedja av insatser. Grunden är svenska språket. Portalen i Hagebys arbete med mentorer är ett gott exempel vi gärna ser mer av.

Vuxenutbildning och folkbildning, i olika former, har stor betydelse. Yrkeshögskolan ska finnas nära företagen och dess behov. Samverkan genom Samordningsförbundet mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommunen och regionen behöver utvecklas.

Norrköping har bra förutsättningar genom sitt geografiska läge och goda kommunikationer med hamn, järnväg och motorvägar. Till det kommer universitetet, ett starkt näringsliv och ett innovativt klimat som bland annat främjas genom Norrköpings Science Park. Etableringen av Ostlänken kommer stärka detta ännu mer. Samtidigt måste vi göra mesta möjliga av de förutsättningarna.

Vi vill vara den kommun företag väljer. Det ska finnas god tillgång till mark. Det behöver vara mindre känsla av myndighet och mer av service i kommunens förhållande till näringslivet. Genom digitalisering kan kommunen vara öppen dygnet runt. Samtidigt vill vi att det ska vara företagsetableringar som ger många jobb och gärna över tid. Självklart ska större företag som etablerar sig i kommunen ha kollektivavtal och schyssta villkor.

Campus Norrköping ska växa och vi vill bättre ta vara på möjligheterna med universitetet. Vi vill se fler sökande och att fler studenter stannar kvar i Norrköping efter studierna. Vi ser gärna ökad samverkan mellan näringslivet, kommunen och universitetet för att bättre matcha företagens behov och ta vara på nya innovationer.

Om Norrköpings kommun ska kunna nå sin fulla potential, så måste förutsättningar för tillväxt finnas i hela kommunen avseende såväl jobb som bostäder. Kommunen bör därför ha så stor rådighet som möjligt över infrastruktur och allmän plats i de viktigaste utvecklingsorterna i Norrköping. Därför bör ett kommunalt övertagande av vägsamfälligheterna i kommunens prioriterade utvecklingsorter utredas vidare.

Socialdemokraterna i Norrköping vill

 • Skapa branschråd mellan näringslivet, kommunen, skolan och fackföreningar.
 • Införa lärlingssystem inom kommunen i samverkan med arbetsmarknadens parter.
 • I anbudsförfarandet ha krav på att ta emot fler praktikanter/lärlingar.
 • Få fler yrkesutbildningar inom rimligt pendlingsavstånd.
 • Hitta lokala lösningar för möjligheten att deltidsstudera vid sidan av deltagande inom jobb- och utvecklingsgarantin.
 • Ge kommunledningen ett tydligt ansvar att jobba med näringslivet.
 • Erbjuda behovsstyrd service för företagare som är tillgänglig dygnet runt.
 • Ställa krav på kollektivavtal vid markanvisning.
 • Stärka samverkan mellan universitetet, kommunen och näringslivet.
 • Verka för ett övertagande av vägsamfälligheterna i kommunens prioriterade utvecklingsorter.

Stärk arbetstagarna

Kommunen ska ställa krav på kollektivavtal och andra sociala krav vid alla sina upphandlingar och därmed säkerställa att konkurrensneutraliteten inte åsidosätts. Arbetsmiljön måste utformas så att människor orkar arbeta fram till pension. Mänsklig hållbarhet är nödvändig för att vi ska ha ett fungerande samhälle. Det är också viktigt att efterlevnaden av kollektivavtalen följs upp.

Individer i samhället måste känna trygghet genom hela livet. Trygghet skapas genom goda förutsättningar för utbildning och ett arbete. Trygghet skapas även om vi som arbetsgivare i kommunen bidrar till en god arbetsmiljö där medarbetare känner tillit och delaktighet. Vi har redan avskaffat delade turer och kommer arbeta för ökad delaktighet i att bestämma sitt schema. För att säkerställa jämställda löner behöver en löneanalys göras. Vi vill också införa ett generationsväxlingsprogram.

Många företag och verksamheter vill bidra till att föra människor närmare arbete, men saknar resurser för det. Därför vill vi utreda möjligheten att inrätta ett handledarcentrum med handledare som aktivt handleder praktikanter för att underlätta både för individen och arbetsplatsen.

Socialdemokraterna i Norrköping vill

 • Att krav på kollektivavtal och övertagande av personal vid byte av utförare, ställs vid alla Norrköpings kommuns upphandlingar.
 • Följa upp efterlevnaden av kollektivavtalen vid upphandlingar.
 • Att varje enhet och medarbetare ska kunna påverka sitt schema så det är anpassat till verksamheten och arbetsmiljön.
 • Genom löneanalys avsätta medel för att jämna ut löneskillnader.
 • Erbjuda ett generationsväxlingsprogram för att tillvarata erfarna medarbetares kompetens och underlätta för fler att stanna längre i arbetslivet.
 • Utreda inrättande av ett handledarcentrum liknande det som finns i Linköping.

Sveriges mest klimatvänliga kommun

Norrköping ska vara Sveriges mest klimatvänliga kommun. Det ska vara lätt att göra rätt när alla gemensamt bidrar till hållbarhet. I Norrköping ska man enkelt, tryggt och effektivt kunna ta sig med spårvagn, buss, cykel eller till fots. Det kräver att såväl cykelnät som pendlarparkeringar byggs ut.

Andelen elbilar behöver öka. Det ska vara lätt för den som valt att köra på el att kunna ladda sin bil i Norrköping. Därför ska fler laddstolpar installeras, vid såväl större parkeringar som gatuparkeringar. En översyn ska också genomföras för att se på vilka gator det är möjligt att ha bussfiler.

Det ska vara enkelt att ta hand om sina sopor och restavfall i Norrköping. Returpunkterna ska vara en given plats för alla Norrköpingsbor att besöka och fler åtgärder för återbruk ska initieras.

Norrköpings kommun serverar många måltider och det är viktigt att kommunen tar sitt klimatansvar genom att servera en mer lokalproducerad, säsongsvarierad och grön kost, gärna med inslag av viltkött. Norrköping ska också bidra till att minska matsvinnet under mandatperioden.

Klimatomställningen är en möjlighet till nya jobb för Norrköping. Att SMHI:s klimatforskning, Visualiseringscenters interaktionsteknologi och Linköpings universitets tekniska utbildningar finns samlade i samma stad skapar en grund för spännande samarbeten på klimatområdet.

Norrköpings goda läge med bra kommunikationer gör Norrköping väldigt attraktivt för att dra till sig företag. Dessa etableringar ska ha en omställningsprofil. Ostlänkens färdigställande kommer öka möjligheterna ytterligare. Genom kortare restider knyts Norrköping närmare Stockholm.

För att möta klimatförändringen måste flera klimatanpassningar göras i kommunen. Bland annat måste vi värna grönytorna i staden och plantera fler träd. Dessa binder vatten vid kraftiga regn och sänker temperaturen vid extrem hetta. Ett hållbart bostadsbyggande ska främjas, med trähus, gröna tak och mer genomsläppliga markmaterial.

Socialdemokraterna i Norrköping vill

 • Att såväl cykelnät som pendlarparkeringar byggs ut.
 • Att fler laddstolpar installeras.
 • Se över vilka gator som kan få bussfiler.
 • Öka möjligheterna till återbruk.
 • Att det serveras en mer lokalproducerad, säsongsvarierad och grön kost på kommunens boenden med mera, gärna med inslag av viltkött.
 • Att det ska finnas en omställningsprofil på de etableringar som genomförs.
 • Värna grönytorna i staden, plantera fler träd och förbättra dagvattenhanteringen.
 • Främja ett hållbart bostadsbyggande i hela kommunen.

Fossilfri el ska säkras

Utbyggnaden av fossilfri energi är en högt prioriterad fråga. Den lokala framställningen av biogas ska öka och göras mer tillgänglig för Norrköpingsborna. Biogas är bra för klimatet, stärker lantbruket och ger mindre övergödning.

God eltillgång är en grundläggande förutsättning för kommunens och det lokala näringslivets utveckling. Överföringskapaciteten måste förbättras samtidigt som den lokala elproduktionen byggs ut på ett hållbart sätt. Vi vill se att det byggs vindkraftverk i Norrköping samt att fler fastigheter, såväl kommunala som inom allmännyttan, får solpaneler och blir energisnåla.

Socialdemokraterna i Norrköping vill

 • Att den lokala framställningen av biogas ska öka och göras mer tillgänglig.
 • Att det byggs vindkraftverk i Norrköping.
 • Att fler fastigheter, såväl kommunala som inom allmännyttan, får solpaneler.

Alla ska känna sig trygga på Norrköpings gator och torg

vet att Socialdemokraterna förespråkar trygghet i arbetslivet och välfärden. Självklart gäller vår trygghetssträvan även tryggheten på gator och torg. Det är grundläggande för ett samhälle som bygger på jämlikhet och frihet för var och en. Norrköping ska vara en trygg kommun för alla.

Att få till en ändamålsenlig kamerabevakning på strategiskt viktiga platser är avgörande i det trygghetsskapande arbetet. När vi ställs inför valet att skydda den personliga integriteten genom att kamerorna stängs av eller att kamerorna får vara påslagna för att förhindra brott. Då är valet enkelt. Kameror förebygger brott och därmed skyddar de i själva verket den personliga integriteten. Det finns inget mer kränkande för en persons integritet än att bli rånad eller utsatt för våld.

Allt för ofta skadas och dödas människor på gator och torg av skjutningar och sprängningar. Vi kan inte blunda för att det förekommer narkotikahandel, rån och skjutningar på öppen gata. Nu är det viktigare än någonsin att oavsett var man bor så ska det vara fler poliser ute där människor rör sig. Då ökar förutsättningarna att få koll på hur situationen ser ut i brottsutsatta områden, vilka individer som står för kriminaliteten och hur vi kan förebygga. Vi behöver poliser som finns på plats och bygger relationer med invånarna. De kommunalt upphandlade väktarna utgör ett viktigt komplement som vi vill se mer av.

Socialdemokraterna i Norrköping vill

 • Öka kameraövervakningen på allmänna platser.
 • Öka den synliga närvaron av poliser och fältassistenter.
 • Utöka den kommunala vaktorganisationen.

Sätt fokus på det förebyggande arbetet

Vi vill se ett Norrköping fritt från droger. Ungdomars uppväxtmiljöer ska vara drogfria och trygga. Därför krävs ökad samverkan mellan polisen, kommunen och regionen. Det är också viktigt att involvera föräldrarna som med rätt kunskap kan ha stor betydelse. Vi kan inte acceptera att droger förekommer i skolor, på gator eller torg.

Vi vill avskaffa hemlösheten i Norrköping. Då då flesta hemlösa är fast i missbruk är vi beredda att vända på varje sten för att de ska kunna lämna såväl gatan som missbruket. Därför har vi börjat ta bort kraven på nykter- och drogfrihet för eget boende. Det ger fler möjlighet att börja resan mot en ordnad tillvaro.

Samsjuka personer med psykisk ohälsa och narkotikamissbruk riskerar att bollas fram och tillbaka mellan socialtjänstens missbruksvård och regionens vård. De misstas för att enbart ha ett missbruk när missbruket har startat genom t.ex. självmedicinering på grund av psykisk ohälsa. Allt för många faller tillbaka i sitt missbruk, vilket måste motverkas.

Vi vill förbättra samverkan mellan regionen och kommunen när det gäller psykiatrisk vård och missbruksvård. Samtidigt finns det skäl att på sikt göra en tydligare ansvarsfördelning där regionen ansvarar för all missbruksvård medan socialtjänsten fokuserar på stabiliserande insatser. En bra samverkan kommer däremot alltid vara viktig.

Socialdemokraterna i Norrköping vill

 • Förhindra nyrekrytering av unga kriminella och bekämpa förekomsten av droger genom att främja samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet.
 • Stärka avhopparverksamheten genom att arbeta mer motiverande och uppsökande.
 • Att hemlösa ges möjlighet till bostad utan krav på nykter- och drogfrihet.
 • Förbättra samverkan kring missbruksvården mellan regionen och kommunen.
 • Utöka det kommunala arbetet mot mäns våld mot kvinnor och stötta kvinnorna som lever i våld att göra sig fria och leva självständigt.

Levande kultur och fritid för en starkare sammanhållning

För ett tryggt Norrköping behövs sammanhållning. Tillit och trygghet skapas när människor möts. Kulturen har ett egenvärde, men är också viktig för att vidga vyer, ge utrymme för kreativitet och föra samman människor med olika bakgrunder. Lika viktig är idrotten, från allas möjlighet att röra på sig till elitidrottare vars framgångar vi är många som gläds åt och inspireras av. Vi vill också att ännu fler barn och unga får möjlighet att idrotta och med det goda vanor. Detta kräver engagerade idrottsföreningar och bra anläggningar.

Vi vill se fler idrottsplatser, utegym, föreningslokaler och andra mötesplatser. För att säkra möjligheten att erbjuda bra isytor under vintern för skridskoåkning, konståkning, bandy och ishockey vill vi bygga in Himmelstalunds bandyplan och modernisera konstfrysanläggningen. Där det är möjligt ser vi gärna föreningsdrift av anläggningarna. Vi vill också öka föreningsbidragen.

Socialdemokraterna i Norrköping vill

 • Värna kulturinstitutionerna och det fria kulturlivet.
 • Ge alla barn och unga i Norrköping möjlighet till aktivitet efter skolan för att få en meningsfull och aktiv fritid.
 • Bygga in Himmelstalunds bandyplan och modernisera konstfrysningsanläggningen.
 • Öka föreningsbidragen.

Utifrån detta program kommer vi socialdemokrater att gå till val. Vi gör det för att tillsammans skapa en trygg, jämlik och hållbar kommun. Det är dags att nystarta Norrköping.

facebook Twitter Email